هدف از این تحقیق بررسی تعهد شغلی با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


 


فهرست مطالب:
تعهد شغلی    
ضرورت و اهمیت تعهد در کار    
انواع تعهدات مدیریت    
تعهد شغلی مدیران آموزشی    
انگیزش چیست؟    
نظریه نیازهای سه گانه مک کللند        
شرکت افراد در فعالیت ها و تعهد کاری    
تعهد سازمانی    
اصرار بر تعهد

 

 


یکی از اولین مطالعات مؤثر در زمینه ی تعهد شغلی ، تحقیقی است که توسط لوداهل و کیجنر  در سال 1965 به منظور اندازه گیری مشارکت شغلی کارکنان روی نمونه ای شامل 137 پرستار ، 70 مهندس و 46 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت انجام گرفت .

 

 

نتایج این تحقیق نشان داد که بالاترین میزان مشارکت شغلی  مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و پایین ترین آن مربوط به  پرستاران بوده است و به طور کلی، میزان مشارکت شغلی این سه گروه بیش از سطح متوسط بوده است. 

 

 


در پژوهشی که در سال 1997 توسط انگرسول و همکارانش  تحت عنوان (( تأثیر حرفه ای شدن معلمان بر تعهد آنان )) بر روی معلمان ابتدایی و راهنمایی آمریکا انجام گرفت ، نشان می دهد بین حرفه ای شدن معلمان و تعهد آنان رابطه ی معنی دار وجود دارد .