هدف از این تحقیق بررسی عدالت سازمانی با فرمت docx در قالب 11 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد
 

 

 


فهرست مطالب
عدالت سازمانی
1-2) مقدمه:     10
2-2) مفهوم لغوی عدالت:    10
2-3) عدالت سازمانی:     11
2-4)کانونهای عدالت سازمانی:    12
2-4-1) عدالت توزیعی:    12
2-4-2) عدالت رویه ای:    13
2-4-3) عدالت تعاملی:    14
2-5) عوامل موثر بر درک عدالت:    14
2-5-1) پیامد های سازمانی     14
2-5-2) رویه های سازمانی    14
2-5-3) خصوصیات ادراک کننده    15
2-6) نتایج درک عدالت :    15
2-6-1) عملکرد کاری:     15
2-6-2) رفتار شهروندی سازمانی:     15
2-6-3) رفتار خلاف انتظار و ترک شغل:    15
2-6-4) واکنشهای نگرشی واحساسی نسبت به پیامد های خاص، سازمان وسرپرست    16
2-7) نتیجه گیری:    16
2-19)پیشینه تحقیق:    26

 

 

 

1-2) مقدمه:
عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است .پس از انقلاب صنعتی و مکانیزه شدن جوامع بشری،سازمانها چنان بر زندگی بشر سیطره افکنده اند که هر انسان از لحظه تولد تا مرگ مستقیما" وابسته به آنها است و امروزه زندگی بدون وجود سازمانها قابل تصور نیست.بنابراین اجرای عدالت در جامعه منوط به وجود عدالت در سازمانهاست.(مرامی 1378)

 

 


امروزه يكي از مهم‌ترين موضوعات ارزشي و مورد توجه و تأكيد مديريت منابع انساني، عدالت سازماني است. توجه به اين امر، بيانگر اهميتي است كه مديران براي نيروي انساني به عنوان يكي از سرمايه هاي با ارزش قايل هستند. ازطرف ديگر، سازمانها در فضاي رقابتي در پي كسب رضايت مشتريان و جذب‎آنان می باشند كه لازمه بقا و استمرار حيات آنهاست (زينالي صومعه، 1383). اين امر مسير نمي‎شود، مگر اينكه به عدالت سازماني توجه ویژه ای شود، زيرا عدالت به مثابه عامل حيات و بقاي سازمانها و نظامهاي اجتماعي شناخته شده است.(پورعزت 1381)

 

 

 

 

عدالت سازمانی ادراک افراد از منصفانه بودن رفتار سازمان با آنها است.حسن برخورد غیر منصفانه سازمان با کارکنان باعث تضعیف روحیه آن ها و جابجایی و ترک شغل و حتی در مواردی تقابل و رودر رویی با مسئولین سازمان می گردد.درک کارکنان از برخوردهای منصفانه در محیط کار به شناسایی سه جزء متفاوت از عدالت در سازمان یعنی عدالت توزیعی ، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی منجر گردیده است.(الوانی و همکاران1387)

 

 


ضرورت و اهميت رعايت سازماني، به دليل نقش حايز اهميت كاركنان در ارائه خدمات به مشتريان و جلب رضايت آنها در زمينه مسائل پرسنلي، بيشتر مد نظر ‎قرار می گيرد، زيرا رفتار عادلانه سازمان با كاركنان، منجر به تعامل و برخورد مناسب كاركنان سازمان با مشتريان و مراجعه‌كنندگان شده و در نهايت موجب ‎افزایش وفاداری و رضایت آنها می گردد كه در بلندمدت ضامن بقای سازمان است.(زینالی صومعه 1383)

 

 

 


2-2) مفهوم لغوی عدالت:یکی از دشواریهای بحث عدالت، ابهام در تعاریف و معانی آن است. زبان عربی برای برخی واژه‌ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادفهایی است. بنابراین برای هر جنبه‌ای از عدالت معانی متعددی وجود دارد که شاید مهمترین آنها قسط، قصد، استقامت ،وسط، نصیب،حصه، میزان، انصاف وغیره باشد. کلمه معادل عدالت در فرانسه و انگلیسی Justice و در لاتین Justitia است.(اخوان کاظمی1382) فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، داوری با راستی و درستی و مفاهیم دیگری از این قبیل است.