هدف از این تحقیق بررسی مدیریت دانش با فرمت docx در قالب 81 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


 

 


فهرست مطالب
مدیریت دانش
2- 2 بخش دوم: مديريت دانش    34
2- 2- 1 مقدمة مديريت دانش:    34
2- 2- 2 مديريت دانش چيست؟    35
2- 2- 3 تعريف مديريت دانش:    35
2- 2- 4 تاريخچة ‌مديريت دانش:    37
2- 2- 5  سير تطور مديريت دانش:    40
2- 2- 6 مکاتب مديريت دانش:    42
2- 2- 6- 1 مکتب اقتصادي:    43
2- 2- 6- 2 مکتب سازماني:    43
2- 2- 6- 3 مکتب استراتژيک:    43
2- 2- 7 ديدگاه‌هاي مديريت دانش:    45
2- 2- 7- 1  ديدگاه اول: دانش به عنوان يک سرمايه:    45
2- 2- 7- 2  ديدگاه دوم: دانش به عنوان يک ابزار:    45
2- 2- 8  نسل‌هاي مديريت دانش:    46
2- 2- 8- 1 مديريت دانش فناوري‌مدار يا مبتني بر منابع:    46
2- 2- 8- 2  مديريت دانش انسان ‌مدار:    46
2- 2- 8- 3 گذار از مديريت دانش فناوري‌مدار به مديريت دانش انسان‌مدار:    48
2- 2- 9 ويژگي‌هاي مديريت دانش:    49
2- 2- 10 اصول مديريت دانش:    50
2- 2- 11 نظريه‌هاي مديريت دانش:    53
2- 2- 12 مراحل مديريت دانش:    54
2- 2- 12- 1 فرآيندهاي هوشمند:    54
2- 2- 12- 2 کالاها و خدمات دانش محور:    54
2- 2- 12- 3 مفاهيم ابداعي تجارت:    54
2- 2- 12- 4  ايجاد نظام‌هاي حياتي دانش و پيوستن سيستم‌هاي کار با نظام‌هاي دانش:    55
2- 2- 13  مزاياي مديريت دانش:    55
2- 2-14   کاربرد مديريت دانش در تصميمات راهبردي:    61
2- 2- 15  چالش‌هاي مديريت دانش و مهارت‌هاي برطرف نمودن آن:    62
2- 2- 16 موانع مديريت دانش    66
2- 2- 16- 1 عوامل انساني:    66
2- 2- 16- 2 عوامل سازماني:    66
2- 2- 16- 3 عوامل فرهنگي:    67
2- 2- 16- 4 عوامل سياسي:    67
2- 2- 16- 5 عوامل فني و تکنولوژيکي:    67
2- 2- 17 مدل‌هاي مديريت دانش    68
2- 2- 17- 1 مدل ميلتون:    68
2- 2- 17- 2 مدل حلزوني نوناکاوتاکوچي:    70
2- 2- 17- 5 مدل چند عاملي توسعه نظام‌هاي مديريت دانش:    75
2- 2- 17- 6 مدل چهار حلقه‌اي:    76
2- 2- 17- 7 مدل چرخه حيات دانش:    77
2- 2- 17- 8 مدل بک من:    77
2- 2- 17- 9 مدل هفت سي:    78
2- 2- 17- 10 مدل بکويتز و ويليامز (1999):    79
2- 2- 17- 11 مدل پايه‌هاي ساختمان:    82
2- 2- 17- 12 مدل عمومي دانش:    84
2- 2- 17- 13 مدل استيوهالز (مدل مبني بر فرايندهاي دانش):    86
2- 2- 17- 14 مدل هي سيگ:    87
2- 2- 18 مديريت دانش مشتري    89
2- 2- 18- 1 تعريف مديريت دانش مشتري    89
2- 2- 18- 2 عناصر مديريت دانش مشتريان    90
2- 2- 19 مقايسه مديريت دانش، مديريت دانش مشتري و مديريت ارتباط با مشتري:    92
2- 2- 20 مديريت ارتباط مشتري بر اساس دانش مشتري:    94
2-6 پیشینه تحقیق:    161
2-6-1: تحقیقات داخلی:    161
2-6-2: تحقیقات خارجی    166

 

 


2- 2- 1 مقدمة مديريت دانش:
مديريت دانش سازماني يکي از مهمترين عوامل موفقيت شرکت‌ها در شرايط رقابتي و عصر اطلاعات است. اهميت اين موضوع به حدي است که امروزه شماري از سازمان‌ها، دانش خود را اندازه‌گيري مي‌کنند و به منزلة سرمايه فکري سازمان نيز شاخصي براي درجه‌بندي شرکت‌ها در گزارش‌هاي خود منعکس مي کنند. (موسوی، 1384: 13). اين سازمان‌ها مديريت دانش را به عنوان بخشي از راهبرد سازمان، ضروري مي‌دانند (حسين زاده، 1385: 58).

 

 

 

در بخش دوم از فصل دوم با توجه به اهميت مديريت دانش، ابتدا، تعاريفي از KM  (مديريت دانش) بيان شده است سپس تاريخچه‌اي از مديريت دانش و سير تطور آن عنوان گرديده است. در مرحلة بعدي سه مکتب اقتصادي، سازماني و استراتژيک مديريت دانش توضيح داده شده است. توضيحاتي در خصوص دو ديدگاه مديريت دانش (دانش به عنوان سرمايه و ابزار) داده شده است. بعد از آن سه نسل مديريت دانش (فناوري مدار، انسان مدار، و گذار از فناوري مدار به انسان مدار) مطرح شده است.

 

 


سپس 13 ويژگي مديريت دانش (مديريت دانش همراه با تکنولوژي اطلاعات، نظريه تغيير و عرضه مديريت دانش) بيان گرديده است. بعد از آن چهار مرحله مديريت دانش مطرح شده و مقايسه‌اي بين مديريت دانش و مديريت کيفيت جامع صورت پذيرفته است.مطالبي در خصوص مزاياي مديريت دانش در زمينه‌هايي چون (کارايي، صرفه‌جويي، فرصت‌هاي جديد، تغيير و نوآوري و منابع انساني) و در ادامه 8 مزيت مديريت دانش از نظر دنهام گری بيان شده است.

 

 

 

اشاره‌اي به کاربرد مديريت دانش در تصميمات راهبردي شده که منجر به درک عميق‌تري از موقعيت‌هاي تصميم‌گيري مي‌گردد. چالش‌هاي KM عنوان شده و مهارت‌هاي برطرف نمودن آن نيز مطرح گرديده است.پس از آن 5 مانع دانش اعم از: عوامل انساني، سازماني، فرهنگي، سياسي و تکنولوژيکي بيان شده است و در نهايت اين بخش با توضيحاتي در خصوص 14 مدل از مهمترين مدل‌هاي مديريت دانش به پايان رسيده است.