هدف از این تحقیق بررسی دانش با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
دانش
2- 1  بخش اول: دانش    15
2- 1- 1  مقدمه دانش    15
2- 1- 2  روند تاريخي حرکت سازمان‌ها به سوي سازمان‌هاي دانش‌مدار    15
2- 1- 2- 1  اقتصاد کشاورزي:    15
2- 1- 2- 2  اقتصاد منابع طبيعي:    16
2- 1- 2- 3  انقلاب صنعتي:    16
2- 1- 2- 4  انقلاب محصول:    16
2- 1- 2- 5  انقلاب اطلاعات:    16
2- 1- 2- 6 انقلاب دانش:    17
2- 1- 3  مفهوم داده‌ها، اطلاعات و دانش:    17
2- 1- 3- 1 داده‌ها:    17
2- 1- 3- 2  اطلاعات:    18
2- 1- 3- 3  دانش (دانايي):    18
2- 1- 4  تعاريف دانش:    19
2- 1- 5  ديدگاه‌هاي رايج در مورد دانش:    20
2- 1- 6  روابط داده‌ها، اطلاعات و دانش:    20
2- 1- 6- 1 روابط داده‌ها، اطلاعات و دانش از نظر باجاريا     20
2- 1- 6- 2 روابط داده، اطلاعات و دانش از نظر کلارک و رالو:    21
2- 1- 6- 3  روابط داده، اطلاعات و دانش از نظر بوئیست :    22
2- 1- 7  تعامل داده، اطلاعات، دانش و تصمیم:    23
2- 1- 8 عوامل تفکيک شده اطلاعات و دانش:    25
2- 1- 9 انواع دانش:    27
2- 1- 9- 1 تقسيم‌بندي ارسطو:    27
2- 1- 9- 2 دانش ضمني و دانش صريح:    27
2- 1- 9- 3 دانش شخصي و دانش سازماني:    28
2- 1- 9- 4 دانش کارکردي:    29
2- 1- 9- 5 تقسيم‌بندي معرفت‌شناختي دانش:    30
2- 1- 9- 6  دانش رسمي و دانش غيررسمي:    30
2- 1- 9- 7 دانش ساختارمند و دانش ناساختارمند:    31
2- 1- 9- 8 دانش اظهاري و دانش رويه‌اي:    32
2- 1- 9- 9 طبقه‌بندي دانش رايل:    32
2- 1- 9- 10 دانش اصلي و دانش فرعي:    32
2- 1- 9- 11 تقسيم‌بندي دانش مک لوپ:    33
2-6 پیشینه تحقیق:    161
2-6-1: تحقیقات داخلی:    161
2-6-2: تحقیقات خارجی    166

 

 


2- 1- 1  مقدمه دانش
ما در عصر شگفت ‌انگيزي به سر مي‌بريم که انفجار دانش ناميده مي‌شود.رشد دانش در سال‌هاي اخير بسيار سريع بوده به گونه‌اي که در قرن بيستم، 80 درصد يافته‌هاي فناوري ونیز 90 درصد تمام دانش‌ها و اطلاعات فني، در جهان توليد شده است و هر پنج سال و نيم، حجم دانش دو برابر مي‌شود (افرازه، 1384: 1). اين در حالي است که عمر مفيد آن کمتر از چهار سال است.

 

 

 

در بخش اول از فصل دوم، ابتدا مراحل رسيدن سازمان‌ها به سمت دانش‌مداري: طي 6 مرحله از اقتصاد کشاورزي تا انقلاب دانش محلي شده است. با توجه به گسترده و پيچيده‌تر شدن دانش در عصري که با نهضت جهاني شدن، در مرحله بعد تعاريفي از داده‌ها، اطلاعات و دانش (دارايي) عنوان شده است. پس ديدگاه‌هاي رايج در مورد دانش و روابط ميان داده، اطلاعات و دانش از نظر باجاريا، کلارک و رالو و ‌بويئست، بيان گرديده است.

 

 

 

پس از آن عوامل تفيک کننده خصوصيات داده، اطلاعات و دانش در زمينه‌هايي چون: سطح ظرافت، زمينه، دامنه، بهنگام بودن، مطرح شده و در نهايت 11 طبقه‌بندي براي انواع دانش (تقسيم‌بندي ارسطو، دايل، مک‌لوپ و...) توضيح داده شده است.

 

 


2- 1- 2  روند تاريخي حرکت سازمان‌ها به سوي سازمان‌هاي دانش‌مدار پروفسور ويگ (1999) جايگاه دانش را حول محورهاي گوناگون به شرح ذيل مطرح نموده است (افرازه، 1384: 13- 12). 2- 1- 2- 1  اقتصاد کشاورزي: در اين مرحله، هنوز بشر به دانش چنداني دست نيافته و مزيت رقابتي در آن، گسترش مزارع و تعداد بيشتر دام و طيور و نيز مهارت‌هايي در کاشت و برداشت محصولات بود.