هدف از این تحقیق بررسی جایگاه بیمه عمر در اقتصاد کشور با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
جایگاه بیمه عمر در اقتصاد کشور
2-1-11) جايگاه بيمه عمر در اقتصاد كشور
2-1-12) تحليل تاثير تورم و تقاضاي بيمه عمر
2-1-12-1) راهكارهاي متداول خنثي سازي اثر تورم در بيمه نامه هاي عمر
2-1-13)  تحليل تاثير بار تكفل و تقاضاي بيمه عمر
2-1-14)  تحليل تاثير سطح درآمد و بيمه عمر
2-1-15) تحليلي بر تاثير ديگر روش هاي سرمايه گذاري و تقاضاي بيمه عمر
2-1-16) فعاليت هاي ترويجي بيمه عمر 
پیشینه تحقیق
2-2-1) تحقیقات داخلی  
2-2-2) تحقیقات خارجی 

 

 

 

2-1-11) جايگاه بيمه عمر در اقتصاد كشور
بيمه ي عمر با توجه به ويژگي هاي خاص آن مي تواند در فعال سازي بازار سرمايه تاثير به سزايي داشته باشد ذخاير رياضي تجميع شده در شركت هاي بيمه ي عمر مي تواند به فعاليت هاي اقتصادي سود آور منجر شود . از آن جا كه در بيمه ي عمر به طور معمول فاصله ي زماني منطقي بين دريافت حق بيمه از سوي شركت هاي بيمه ي عمر و پرداخت خسارت وجود دارد ذخاير رياضي قابل ملاحظه اي در رابطه با هر قرار داد تشكيل مي شود كه شركت بيمه با استفاده ي از آن ها مي تواند بازار سرمايه را فعال و نقش جدي تري در فعاليت هاي سرمايه گذاري داشته باشد و اين باعث افزايش اشتغال و رشد اقتصادي مي شود.

 

 


تاثير رشد بيمه هاي عمر در اقتصاد به حدي است كه بسياري از تحقيقات كاربردي به رابطه يك و يك بين آن و توسعه و رشد اقتصادي با ضرايب معنا دار بالايي دست يافته است .مطالعه ي رند رشد بيمه به طور كل و بخصوص بيمه عمر در دهه ي گذشته بيانگر تاثير روز افزون اين بيمه در اقتصاد خانوار كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه است چنان كه كنفرانس تجارت بيمه ي عمر و پرداخت خسارت وجود دارد ذخاير رياضي قابل ملاحظه اي در رابطه با هر قرار داد تشكيل مي شود كه شركت بيمه با استفاده ي بهينه از آن ها مي تواند بازار سرمايه رافعال و نقش جدي تري در فعاليت هاي سرمايه گذاري داشته باشد و اين باعث افزايش اشتغال و رشد اقتصادي مي شود .

 

 

 


تاثير رشد بيمه هاي عمر در اقتصاد به حدي است كه بسياري از تحقيقات كاربردي به رابطه يك به يك بين آن و توسعه و رشد اقتصادي با ضرايب معنا دار بالايي دست يافته است .مطالعه ي روند رشد بيمه به طور كل و به خصوص بيمه عمر در دهه ي گذشته ، بيانگر تاثير روز افزون اين بيمه در اقتصاد خانوار كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است چنان كه كنفرانس تجارت و توسعه ي سازمان ملل درجلسه ي اوليه خود در سال 1964 اعلام كرد ، بازار مناسب ملي بيمه يكي از لوازم ضروري رشد اقتصادي است .