هدف از این تحقیق بررسی عملکرد و کارایی شرکت های بیمه با فرمت docx در قالب 12 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
ارزیابی عملکرد و کارایی شرکت های بیمه
2-5 تحقیقات انجام شده در زمینه ارزیابی عملکرد در صنعت بیمه   
2-5-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور    
2-5-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    
2-5-3 تحقیقات انجام شده جهت بررسی کارایی شرکتهای بیمه با استفاده از تکنیک DEA    

 

 

 

2-5 تحقیقات انجام شده در زمینه ارزیابی عملکرد در صنعت بیمه
ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و فعالیت¬هایی اطلاق می¬گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدف¬ها و شیوه¬های اقتصادی توام با کارایی و اثربخشی صورت می-گیرد. به این ترتیب میزان پیشرفت در جهت کسب اهداف تعیین شده ارزیابی می¬شود (آقا رفیعی، 1383)
ارزیابی عملکرد که منجر به آموزش مستمر می¬شود، سطح بالایی از یادگیری را تضمین می¬کند و موجب انگیزش نیروی¬کار می¬گردد. این امر جوهره مدیریت عملکرد است (Latham & Moone, 2005).

 

 

 

2-5-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور
حسن¬زاده و زارع در سال 1387 تحقیقی را تحت عنوان تبیین شاخص¬های ارزیابی عملکرد شرکت¬های بیمه خصوصی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن با نظر خبرگان به انجام رسانیدند. این پژوهش به دنبال شناسایی شاخص¬ها و معیارهاي عملکردي شرکت¬هاي بیمه خصوصی جهت ارائه الگوي ارزیابی عملکرد این شرکت¬ها بود.

 

 

 

در این پژوهش برمبناي روش کارت امتیازي متوازن و ازطریق مطالعه اسنادي و مصاحبه با کارشناسان و مدیران شرکت¬هاي بیمه، مهم¬ترین شاخص¬هاي عملکردي در چهار حوزه مالی، بازار و مشتري، فرآیندهاي داخلی و رشد و توسعه شناسایی شده و به¬طورکلی در قالب یازده معیار (سه معیار در حوز ه مالی، سه معیار در حوزه بازار و مشتري، دو معیار در حوزه فرآیندهاي داخلی و سه معیار در حوزه رشد و توسعه) طبقه¬بندي گردید. سپس درجه اهمیت هر یک از معیارها در حوزه مورد نظر مشخص شده و مدل اولیه¬اي براي ارزیابی عملکرد شرکت¬هاي بیمه خصوصی مورد نظر، با سقف 320 امتیاز طراحی و ارائه گردید (عادل و دانشور، 1386).

 

 

 

نصیری پور و مهرالحسنی در سال 1388 طی تحقیقی کارایی ادارات کل سازمان بیمه خدمات درمانی را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (AP-DEA) مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق ادارات کل بیمه خدمات درمانی مستقر در استان¬های کشور جامعه آماری پژوهش (31 اداره کل) را تشکیل می¬دادند و نهاده¬های پژوهش عبارت بودند از: نیروی انسانی، هزينه¬هاي بالاسري، متراژ ساختمان و زمين و ستاده¬ها شامل نسبت جمعيت بيمه شده به كل جمعيت هدف، نسبت مؤسسات طرف قرارداد به كل مؤسسات فعال، نسبت بار مراجعات به هزينه¬هاي درماني بودند.

 

 

 

به منظور تعيين كارايي با روش تحليل پوشش داده¬ها، اطلاعات مربوط به نهاده¬ها و ستاده¬ها در سال 1388 از دفتر آمار و اطلاعات سازمان بيمه خدمات درماني به-وسيله فرم¬هاي طراحي شده توسط پژوهشگر گردآوري شد. یافته¬ها نشان داد که استفاده از مدل AP- DEA مناسب¬تر از مدل¬های پایه¬ای تحليل پوششي داده¬ها است. ادارات كل بيمه خدمات درماني استان-هايي كه داراي كارايي كمتر از يك مي¬باشند از نظر مقادير اوليه و بهينه نهاده متراژ فضاي فيزيكي، نيروي انساني و هزينه¬هاي بالاسري متفاوت هستند و داراي مازاد نيروي انساني، فضاي فيزيكي و هزينه¬هاي بالاسري می¬باشند لذا براي به حداكثر رسيدن كارايي اين سازمان¬ها بايد از ميزان مازاد نهاده¬هاي مذكور در قالب يك برنامه جامع كم شود تا به سطح مطلوبي از كارايي دست یابند.