هدف از این تحقیق بررسی جرم و زنان با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

جنسیت و جرم

2-15-زنان و جرم

2-16-نوع جرم زنان

2-17-بررسی تفاوت نوع جرایم زنان  و مردان

2-18-تئوری های جرم

2-18-1-تئوریهای زیستی

2-18-1-1-عقاید دانشمندان قبل از لمبروزو

2-18-1-2-نقد نظرات لمبروزو

2-18-2- تئوری های روانشناختی

2-18-3- تئوری های جامعه شناسی

2-18-3-1-نظریه های جامعه شناختی فردگرایان درباره ارتکاب جرمات

2-18-3-2-نظریه های آنومی

2-18-3-3- نظریه آنومی دوركیم

2-18-3-4-نظریه آنومی رابرت مرتن

2-18-3-5-نظریه رابرت آگینو، مسنرو روز نفلد

2-18-3-6-نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود

2-18-3-7-نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند

2-18-3-8-نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بكر و لمرت

2-18-3-9-نظریه كنترل اجتماعی هیرشی

2-19-نظریه های جرم شناختی جرائم زنان

منابع

 

 

 

شواهد حاکی از آن است که کانون ارتباط «جرم و بزه» با «نوجوانی و جوانی» بیش تر بر روی پسران قرار دارد و اغلب پژوهش ها و نظریه های جرم شناختی، حول محور جوان مذکر دور می زند. کولمن و موینهام (1996) با توجه به دامنه گسترده اطلاعات و آمار بررسی های جرم شناختی نتیجه گرفتند که اغلب خلاف کاران جوان، دارای جنسیت پسر و از طبقه پایین جامعه می باشند.

 

 

 

 شاید دلیل این امر نیز آن باشد که رفتارهای خلاف اما جزئی پسران بیش ترین تأثیر را در برداشت جامعه از بزهکاری نوجوانان و جوانان دارد. اما عدم وجود پژوهش های جرم شناختی در مورد دختران و زنان به این معنا نیست که آنها کاملاً فراموش شده اند؛ بلکه مبین این واقعیت است که این حیطه تا حدود زیادی مورد غفلت واقع شده است (صدیقی ارفعی، 1387: 143). با این وجود، در خصوص رابطه بین جنسیت و جرم، تعدادی از متخصصان از منظرهای گوناگون به تبیین این رابطه پرداخته اند.

 

 

 

 به طور مثال، دانشمندی به نام توماس (1907) در کتابش «جنس و جامعه»، به تفاوت های زیستی زنان و مردان اشاره کرده است. به عقیده وی، زنان ساختار بدنی آنابولیک دارند و مایلند چربی بدن خود را انباشته کنند؛ در حالی که مردان ساختار بدنی کاتابولیک دارند و تمایل به رها سازی چربی بدن خود دارند. این تفاوت جنسی، زنان را منفعل تر و آماده تر از مردان برای سازش با فشارهای عصبی کرده و در نتیجه کم تر مرتکب رفتار جنایی می شوند. از منظری دیگر، روان شناسان اجتماعی به دنبال کشف علل روانی - اجتماعی تفاوت های جنسی در اَعمال جنایی به عنوان یک رفتار اجتماعی هستند.

 

 

 

 آنها نظریه هایی ارائه کرده اند که بر اساس این نظریات، پایگاه و موقعیت اجتماعی برتر مردان نسبت به زنان و انتظارات تقسیم شده متفاوت برای زنان و مردان که بر اساس آن، از جامعه انتظار می رود تا در برابر تخلفات مشابه زنان و مردان برای زنان مجازات سنگین تری در نظر گرفته شود، از عوامل اصلی تفاوت های جنسی در بروز رفتارهای ارتکاب جرمی به حساب می آیند.