هدف از این تحقیق بررسی رضایت از زندگی و ابعاد آن با فرمت docx در قالب 68 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1-مقدمه

2-2-1- پیشینه تحقیقات داخلی

2-2-1-1- رضایت از زندگی یا احساس ذهنی بهزیستی

2-2-1-2-بررسی رضایت از زندگی وجایگاه احساس امنیت در آن در بین شهروندان تهرانی

2-2-1-3- بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه فردوسی مشهد

2-2-1-4- احساس رضایت از زندگی و احساس عدالت توزیعی

2-2-1-5-مقایسه نتایج رضایت از زندگی در دو پژوهش سال های 1353 و1374در ایران

2-2-1-6- موج دوم پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان

2-2-1-7- رضایت از زندگی و مولفه‌های آن

2-2-1-8- ابعاد رضایت از زندگی

2-2-1-9-  مفهوم رضایت و ابعاد آن

2-2-1-10- هفت عامل همبسته با احساس رضایت  از زندگی

2-2-1-11- بررسی میزان رضایت از زندگی

2-2-1-13-وضعیت و نگرش جوانان ایران، گزارش نتایج پژوهشی طرح مشاوره ملی با جوانان

2-2-1-14- سنجش توصیفی احساس خوشبختی

2-2-1-15-بررسی رضایت از زندگی در میان شهروندان زن ایرانی

2-2-2- پیشینه تحقیقات خارجی

2-2-2-1- سنجش احساس میزان رضایت و امنیت

2-2-2-2- گزارشی از اعتبار سازه‌هایی از طیف رضایت از زندگی در یك مقطع زمانی

2-2-2-3- رضایت از زندگی در میان دانش‌آموزان خارجی

2-2-2-6-  دنیا طلبی و نسبت آن با رضایت از زندگی

2-2-2-7- رضایت از زندگی و توسعه

2-2-2-8- احساس میزان رضایت و امنیت

2-2-2-9- همبستگی احساس خوشبختی با بیگانگی و بی‌اعتمادی

2-2-2-10- همبستگی  رضایت از زندگی با توسعه اجتماعی و اقتصادی

2-2-2-11- بهروزی در آمریكا

2-2-2-12- همبستگی رضایت از زندگی با پایگاه اجتماعی اقتصادی

2-2-2-13- تحلیلی از شاخص رضایت از زندگی

منابع

 

 

 

 

هر بررسی علمی و تجربی از عوامل مرتبط با موضوع «رضایت از زندگی» بدون توجه به اصول نظریه‌های مرتبط در حوزه‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی و روان‌شناسی، ناتمام و نارسا خواهد بود. از طرفی تبیین عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی به عنوان یك مجموعه به هم پیوسته نیازمند بررسی كلیه عوامل و متغیرهای اجتماعی، روانی، فرهنگی، اقتصادی و فرامادی، در ارتباط متقابل با یكدیگر است.

 

 

 

 بنابراین با توجه  به این كه نظریات مختلف مناظر بسیاری را پیش روی ما قرار می‌دهند، در حالی كه هر یك از این دیدگاه‌ها با یكدیگر اختلاف‌هایی دارند، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی از دیدگاه‌های مختلف به ما این امكان را می‌دهد، تا ابعادی از موضوع را كه هرگز مورد توجه قرار نگرفته است پیدا كنیم.