هدف از این تحقیق بررسی مدیریت هزینه با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 مقدمه
 مبانی نظری
 هزینه و سود
    مدیریت راهبردی هزینه و مدیریت سنتی هزینه
 مدیریت استراتژی و مدیریت هزینه استراتژیک
    هزینه¬یابی هدف
    هزینه¬یابی بر مبنای فعالیت 
    هزینه¬¬یابی کایزن
    هزینه¬یابی چرخه عمر
    مهندسی ارزش
 مفهوم عملکرد مالی
 ساختار سرمایه و عملکرد مالی
 روش¬های تامین مالی و عملکرد مالی بلندمدت
 عوامل موثر بر عملکرد مالی بلند¬مدت شرکتها
     استقراض بدهی (وام) و عملکرد مالی شرکتها
     تامین مالی و عملکرد مالی شرکتها
     سرمایه¬گذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکتها
استراتژی مدیریت هزینه و عملکرد مالی بلندمدت
پژوهش¬های خارجی
پژوهش¬های داخلی
 نتیجه¬گیری و ارائه مدل مفهومی پژوهش
 خلاصه¬ي فصل

 

 


ﻧﺮخ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻦآوري دﻧﻴﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺗﻤﺎﻣﻲ وﺟﻮه‬ ﺣﻴﺎت ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪ‬ ﺷﻴﻮه¬ي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺮوزه دﻧﻴﺎي ﺗﺠﺎرت، ﺑﺮ ﻧﻮآوري و ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﺮون ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دارد، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد.‬

 

 


دهه اخیر تغییرات عمده¬ای را در حوزه حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت شاهد بوده است. این تغییرات ناشی از محیط رقابتی، با رقابت فزاینده به سبب معرفی فناوری¬های تولیدی و اطلاعاتی نوین، افزایش تمرکز بر روی مشتری و به اصطلاح مشتری مداری و رشد بازار جهانی است.

 

 

 

مدیریت راهبردی شاخه¬ای از مدیریت است که به دنبال بهبود موقعیت راهبردی شرکت است که در آن مزیت رقابتی به استمرار موفقیت منجر می شود. راهبرد مجموعه¬ای از اهداف و برنامه های عملیاتی است که چنان بدان¬ها نائل شود، مزیت رقابتی مدنظر حاصل خواهد شد. مدیریت راهبردی شامل شناسایی و اجرایی کردن این اهداف و برنامه¬ها است.

 

 


اما مدیریت راهبردی هزینه رویکردی از مدیریت هزینه است که نشان دهنده تغییر نقش سنتی مدیریت هزینه به نقش راهبردی است. مدیریت راهبردی هزینه عبارت است از اجرای فنون مدیریت هزینه به نحوی که هزینه¬ها کاهش یابند و به طور هم¬زمان موقعیت راهبردی شرکت ارتقا پیدا کند. یکی از شاخص¬های مهم تعیین¬کننده موقعیت راهبردی شرکت، رضایت مشتری است که کاهش یا افزایش آن مستقیما و به تاًکید نظریه¬پردازان بر موقعیت راهبردی شرکت تاثیر خواهد گذاشت.