هدف از این تحقیق بررسی یادگیری سازمانی و قابلیت آن با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 یادگیری سازمانی
 تعریف یادگیری و یادگیری سازمانی
 تعریف سازمان یادگیرنده
 تفاوت میان یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
 انواع سطوح یادگیری و تفاوت آنها
 سطوح یادگیری سازمانی از دیدگاه پیتر سنگه 
 قابلیت یادگیری سازمانی
 عناصر اصلی یادگیری از دیدگاه پیتر سنگه
 روش های ارتقاء یادگیری سازمانی از نظر آرمسترانگ
 مراحل توانمندی یادگیری سازمانی از دیدگاه یونگ و آرتور
 مراحل یادگیری سازمانی از دیدگاه گاروین
 ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه ویک و لئون
 مولفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه گومز و همکاران 
 ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه نیفه
 مؤلفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه پیتر سنگه

 سوابق تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
  جمع بندی نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق 

 

 


یادگرفتن به معنای تقویت دانایی، به کمک تجربه است که از پیگیری امور به دست می آید.یادگیری به طور مداوم در طی زمان و در مسیر زندگی بدست می آید و کنترل آن تقریبا دشوار است، اما به واسطه ی این یادگیری دانشی پایدار تولید شده و فرد یادگیرنده این توانایی را می یابد که هنگام برخورد با موقعیت های مختلف، رفتاری اثر بخش داشته  باشد.  به عبارت دیگر یادگیری عبارت است از هر نوع تغییر رفتار که در نتیجه ی تجربه رخ می دهد.

 

 

 

در شرایط کنونی، یادگیری تنها مزیت پایدار رقابتی است. بر این اساس سازمان هایی موفق هستند که زودتر و سریعتر و بهتر از رقباء یاد بگیرند(. در دنیای متغیر کنونی، یادگیری به معنای شناخت و انطباق با سرعت فزاینده تغییر است. در چنین شرایطی سازمان ها باید همانند افراد سریعتر و بهتر خود را با این محیط متغیر تطبیق دهند، در غیر این صورت شکست می خورند.

 

 

 

به همین دلیل است که مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی در سالهای اخیر مطرح شده و رشد قابل توجهی داشته است (سبحانی نژاد و همکاران ،1385). مفهوم یادگیری سازمانی به سال 1900 میلادی بر می گردد، هنگامی که فردریک تیلور  موضوع انتقال یادگیری به دیگر کارکنان رابرای افزایش بهبود عملکرد سازمان مطرح کرد اما برای اولین بار بارکرت و مارچ  در سال 1963 عبارت یادگیری سازمانی را در ادبیات مطرح کردند.

 

 

 

باید دانست سازمان ها نیز به عنوان مجموعه ای از افراد و گروههای انسانی در معرض تحولات وسیع و پرشتاب محیطی قرار دارند و به مرور زمان در زمینه ی اقدامات و فعالیتهای خود، آموخته هایی را کسب می کنند. به عبارت دیگر سازمان ها نیز باید مانند افراد دارای توان یادگیری باشند. از این رو موضوع یادگیری سازمانی در کانون توجه تئوری های جدید سازمان و مدیریت قرار دارد.