هدف از این تحقیق بررسی دین و کارکردهای آن بر حسب نوع نگرش با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

دیدگاه های اساسی درباره کارکردهای دین

کارکردهای دین برحسب نوع نگرش

کارکردهای منفی

نقد نظریه مارکس و مارکسیست ها

کارکردهای مثبت دین

همیشگی بودن کارکردهای مثبت

مقطعی بودن کارکردهای مثبت دین

نقد نظریه ی اگوست کن

کارکردبرحسب قلمروی آن 

نظریات حداقلی دین و نقد آن ها

نظریه حداکثری دین

نقد نظریه ی حداکثری دین

نظریه ی اعتدالی دین

منابع

 

 

 

كاركردگرایی بر این مفهوم استوار است كه هر پدیده ای بنا بر نیازی اجتماعی پدیدار می شود و مادامیكه وظیفه پاسخگویی به آن نیازها را بر عهده دارد ،پدیده ای كاركردی است . آنها به همه پدیده های اجتماعی از جمله دین دین نگاه كاركردی دارند .عنوان كاركردهای دین ، یكی از مسائل جدید كلامی است كه به عنوان روشی برای پاسخ یابی به مسئله ی انتظار بشر از دین و گستره شریعت به كار می­رود. بحث ازكاركرد­های دین به شكل كنونی اش، خاستگاهی غربی داردو پیشینه اش از دو قرن بیشتر نمی گذرد. این بحث صبغه ای جامعه شناسانه دارد.

 

 

 

 طی دو قرن اخیر كه علوم انسانی رشد، تحول و بالندگی یافت و به جستجوی راههای برآوردن نیاز­های فردی و اجتماعی پرداخت، محققان جامعه شناس به این فكر افتادندكه بفهمند نهادهای اجتماعی چه تاثیری در پیشرفت و ایستایی جوامع دارندو چگونه می­شود آنها را سازماندهی كرد. این جامعه شناسان كاركردگرا كاری به صدق و كذب گزاره­های اعتقادی ندارند، حتی اگر با گزاره­های جامعه شناختی و افكارشان در تضاد باشد، بلكه به دنبال این پرسش هستند كه بفهمند ایمان و التزام به گزاره­های دینی چه منش و دینی از دینداران می­سازند ؟ در این میان جای این پرسش باز شد كه آیا با توجه به كاركرد علوم انسانی و اجتماعی –به ویژه روان شناسی و جامعه شناسی-كاركردی بی بدیل برای دین باقی می­ماندو می­توان برای دین نقشی در زندگی فردی و اجتماعی انسان قائل شد؟