هدف از این تحقیق بررسی رویکرد دینی و طبقاتی به دموکراسی با فرمت docx در قالب 69 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

رویکردهای دینی به دموکراسی

رویکردهای طبقاتی به دموکراسی

موانع گرایش به دموکراسی: نظریه های اقتدار گرایی

منابع

 

 

 

وبر در اثر کلاسیک اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری نقش تعیین کننده دین را در انتخاب سبک زندگی، شیوه مصرف و اخلاقیات و گرایشهای وابسته به آن نشان می دهد. وبر در توصیف پیشرفت جوامع پروتستان می گوید: علت، بدون شک این است که خصوصیات روحی حاصل از محیط و در این مورد منظور خصوصیات روحی حاصل از نوع تربیتی که فضای مذهبی القا می کند در انتخاب شغل و از آن طریق در سرنوشت آتی افراد نقش تعیین کننده را ایفا می کند(وبر، 1382 : 44).

 

 

 

گیرتکس جامعه شناس دین نیز، دین را به عنوان یک نظام فرهنگی می داند. او به دین به عنوان بخشی از یک نظام فرهنگی نگاه می کند. مقصود او از فرهنگ الگویی از معانی است که در راستای تاریخ انتقال می یابد. واز طریق نمادها تجسم پیدا می کند و یا نظامی از مفاهیم است که به انسانها به ارث می رسدو به صورت های نمادین بیان می شود. دین به منزله بخشی از یک فرهنگ، روحیات آدمها یعنی آهنگ، خصلت و کیفیت زندگی، سبک اخلاقی و زیبایی شناختی و حالت زندگی آنها را با جهان بینی شان، یعنی همان تصویری که از واقعیت عملکرد اشیا دارند و فراگیرترین اندیشه های آنها درباره نظم، ترکیب می کند(همیلتون، 1377: 282).

 

 

 

 اما متفکران تاثیر گذار قرن نوزده نظیر اگوست کنت، هربرت اپنسر، امیل دورکهایم و ماکس وبر و مارکس همگی پیش بینی کرده بودند که دین به تدریج اهمیت خود را از دست خواهد داد و باظهور جامعه صنعتی افت آن چشمگیر می شود. در بیشتر سال های قرن بیستم مرگ دین، عقیده ای عمومی در علوم اجتماعی بود و لیکن در دهه های گذشته نظریه غیر دینی شدن با بیشترین چالش مستمر در تاریخ مواجه شده است. بسیاری از جمله برگر به بازگشت دین و رونق گرفتن آن اشاره کرده اند. برگر یکی از مهمترین طرفداران غیر دینی شدن می گوید دنیای امروز به صورت غیر قابل کنترلی مذهبی است. ودر برخی مناطق بیش از آنچه که تا کنون بوده است.