هدف از این تحقیق بررسی مصرف رسانه ای و اعتماد اجتماعی با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

تحقیقات انجام شده در ایران (داخلی)

تحقیقات انجام شده در خارج

جمع بندی

منابع

 

 

 

حسین پور و معتمد نژاد (1390) پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه میزان مصرف رسانه ها و میزان سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی» انجام داده اند. در این پژوهش سرمایه اجتماعی در سه بعد اعتماد، شبکه روابط اجتماعی و عمل متقابل و هم چنین رسانه های جمعی با دو شاخص میزان مصرف تلویزیون و روزنامه، عملیاتی شده اند. جامعه آماری این تحقیق کلیه شهروندان باسواد بالای 15 سال ساکن درشهرتهران بوده اند. هم چنین، روش نمونه گیری این تحقیق، خوشه ای چند مرحله ای و حجم نمونه نیز برابر با 602 نفر تعیین شده است.

 

 

 

رسولی و پاک طینت (1390) در پژوهشی با عنوان «بررسی نقش رسانه های جمعی در شکل گیری سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد» به سنجش همبستگی بین متغیر میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و هنجار اجتماعی) پرداخته اند. روش پژوهش به لحاظ اجرا پیمایشی، به لحاظ معیار هدف، کاربردی و به لحاظ معیار زمانی، مقطعی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه افراد 18 ساله و بیش تر شهر یزد با حجم نمونه 370 نفر تشکیل می دادند. نمونه گیری این تحقیق، با روش خوشه ای چند مرحله ای و ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین میزان استفاده از رسانه های جمعی و ابعاد سرمایه اجتماعی از جمله اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و هنجار اجتماعی همبستگی معنا داری وجود دارد. البته همبستگی بین میزان استفاده از رسانه های جمعی و اعتماد اجتماعی یک همبستگی معکوس بوده یعنی هر چه استفاده از رسانه های جمعی بیش­تر می­شود، اعتماد اجتماعی کاهش می یابد. هم چنین همبستگی مستقیم و معنا داری بین میزان استفاده از رسانه های جمعی با سازه سرمایه اجتماعی وجود دارد.