هدف از این تحقیق بررسی کودک آزاری و انواع آن با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2- 3 کودک آزاری

2-4- انواع کودک آزاری

2-4-1- کودک آزاری جسمی

2-4-2- کودک آزاری جنسی

2-4-3- کودک آزاری هیجانی یا عاطفی

2-4-4- غفلت و بیتوجهی

2-5- همهگیرشناسی

2-6-  علائم کودک آزاری

2-6-1- علائم هشداردهنده  آزار جنسی

2-6-2- علائم هشداردهنده آزار جسمی

2-6-3- علائم هشداردهنده آزار عاطفی

2-6-4- علائم هشداردهنده آزار غفلت

2-7- علل کودک آزاری

2-7-1- علل زيستي

2-7-2- علل اجتماعی

2-7-3- علل اقتصادی

2-7-4- علل آسیبشناختی

منابع

 

 

 

رفاه و بهبود زندگی کودکان پیوسته موضوع مورد علاقه همگان در سراسر جهان بوده است لیکن تا به امروز جهان شاهد آن است که تعداد زیادی از کودکان با مشکلات و اختلافات عمدهای چون سوء تغذیه و بیماریهای عفونی به عنوان دو مشکل عمده که بقا و دوام زندگی آنها را تهدید میکند مواجه هستند. سوء تغذیه و بیماری های عفونی بیتردید میتواند موجب مرگ کودکان شود اما تهدیدهای شدید دیگری به زندگی و تندرستی کودکان لطمه میزند که حادترین آنها کودک آزاری است و با شدت هر چه تمام رو به افزایش است (قماشچی، 1387). تقریباً از حدود 50 سال پیش علاقه به حفاظت و حمایت از کودکان افزایش یافت. گروهی از صاحبنظران هر نوع رفتار خشونتآمیز بزرگسالان علیه کودکان و نوجوانان (از ضربههای خفیف گرفته تا حملات آسیبزای شدید) را نوعی کودک آزاری  میشناختند. بر این مبنا رفتار خشن عملی بود که از روی قصد و به طور عمدی انجام میگیرد و در شخص دیگر، درد یا صدمه جسمی ایجاد میکند.

 

 

 

 اما برخی معتقد بودند اعمال خشونتآمیز به دو دسته طبیعی و غیر طبیعی تقسیم میشود و چنانچه والدین یا مراقبان، به قصد کنترل یا هدایت رفتار کودک از اقدامات خشونتآمیز استفاده کنند، این رفتار طبیعی بوده و کودک آزاری محسوب نمیشود. در تقابل این دو دیدگاه، در نهایت قانون پا در میان نهاد و اعلامیه حقوق کودک به سال 1959 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که نماینده ایران نیز به آن رأی مثبت داد. همچنین در سال 1372، جمهوری اسلامی ایران به عضویت پیماننامه حقوق کودک، مصوب سازمان ملل متحد در آمد و به این ترتیب، راه برای تصویب قوانین مربوط به پیشگیری از کودک آزاری در ایران هموار شده است.