هدف از این تحقیق بررسی کیفیت سود و مدیریت آن با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد 


فهرست مطالب
کیفیت سود و مدیریت آن
فهرست مطالب
2-1. بخش اول: ادبیات نظری
2-1-1. مقدمه
2-1-2. مفهوم مدیریت سود
2-1-3. نوع مدیریت سود
2-1-4. مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته
2-1-5. مفهوم كيفيت سود
2-1-6. كيفيت سود و مدیریت سود
2-2. بخش دوم: ادبیات تجربی تحقیق
2-2-1. مرور ادبیات تجربی مرتبط با نوع مدیریت سود
2-2-2. مرور ادبیات تجربی کیفیت سود و مدیریت سود
2-3. جمع بندی و بیان نوآوری تحقیق
2-4. خلاصه فصل دوم
فهرست منابع

 

 


سود ارتباط نزدیکی با جریان نقدی دارد. شکاف بین سود و جریان نقد، اقلام تعهدی است. یکی از کاربرد های اقلام تعهدی، انتقال یا تعدیل شناخت جریان های نقدی در طول زمان است. به طوری که ارقام تعدیل شده (سود) بتواند، عملکرد شرکت را بهتر اندازه گیری کند. با این حال، اقلام تعهدی نیاز به مفروضات و پیش بینی جریان نقدی آینده دارد. بنابراین، اقلام تعهدی محصول قضاوت ها، برآوردها و تخصیص است. (بون لرت تایلندی، 2006)

 

 

 

دیچو و همکاران (1998)؛ لیو و همکاران(2002)، اقلام تعهدی را انتقال یا تعدیل شناخت جریان های نقدی در طول زمان به گزارش های مالی که حاوی اطلاعاتی در مورد عملکرد شرکت است، تعریف می کند. در چند دهه اخیر، ادبیات حسابداری و مالی، به دنبال یافتن پاسخی متقاعد کننده برای این سوالات است که آیا اقلام تعهدی بر افزایش کیفیت سود و محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی، موثر است؟ و یا اگر اقلام تعهدی برای مدیریت سود مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان یک مداخله عمدی مدیریت در فرایند گزارشگری مالی به منظور پیشبرد منافع شخصی، استفاده می شود؟(بیزیسر، 2008).

 

 


حسابداری تعهدی، به مدیران اجازه می دهد که در گزارشگری مالی به منظور انتقال اطلاعات، تشخیص و قضاوت خود را اعمال کنند. اعمال قضاوت توسط مدیران و اختیارات آنان در فرآیند گزارشگری مالی، تحت عنوان مدیریت سود شهرت یافته است (اعتمادی و فرج زاده دهکردی، 1391). مدیریت سود یک پدیده فراگیر در گزارشگری مالی شرکت ها و یا انتشار اطلاعات مربوط به سود است. هدف از مدیریت سود، نشان دادن کیفیت سود به صورت منطقی که بتواند انتظارات سهامداران، و ارائه کنندگان آن را برآورده کند (فرانسیس و همکاران، 2008).