هدف از این تحقیق بررسی امنیت تجارت الکترونیک با فرمت docx در قالب 10 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد 

فهرست مطالب
امنیت تجارت الکترونیک
2-2-4)تجارت الکترونیک در ایران19
2-2-5)امنیت اطلاعات22
2-2-6)مدلهای تجارت الکترونیک 23   
2-2-7)موضوعات مهم امنیتی در تجارت الکترونیک24
2-2-8)اصول مهم مباحث امنیتی 25
2-2-9)تجارت الکترونیکی وبازارهای مالی25
2-2-29)پیشینه تحقیق41
2-2-29-1)تحقیقات داخلی41
2-3-29-2)تحقیقات خارجی41

 

 


امنيت درتجارت الكترونيك : برقراري امنيت در سطح كاربردهاي تجارت الكترونيكي دقت بيشتري مي طلبد.در اين سطح علاوه برامنيت در ارسال ودريافت پيام ،مفهوم ديگري به نام "اعتماد"حايز اهميت است .منظور از برقراري امنيت در سطح كاربردها اين است كه امنيت مبادلات تجارت الكترونيكي در شبكه هاي مخابراتي ،باورودوحضور مجاز يا غير مجاز افراد به اين شبكه ها تهديد نشود . 

 

 


برقراري اين سطح از امنيت مستلزم استفاده از ابزارهاي امنيتي تجارت الكترونيكي است . اين ابزارها طوري طراحي شده اند كه باتوجه به ماهيت وپيچيدگي روش كار ،استفاده از آنهادر جريان انجام مبادلات تجارت الكترونيكي بسيار آسان است (فتحيان، 1389). 

 

 

                                             
اين گزارش به تشريح ابزارهاي امنيتي تجارت الكترونيكي در سطح كاربردها مي پردازد تا بتوان با بكارگيري اين ابزارها ،امنيت مبادلات تجاري رادرسطح شبكه اينترنت امكان پذير ساخت .البته بايد گفت كه هركدام از اين ابزارها وروشها ،سطحي از امنيت را براي مبادلات تجارت الكترونيكي فراهم مي آورند. وهيچ گاه نمي توان ادعا كرد كه اين ابزار امنيت 100%رابوجود مي آورند . بلكه درتجارت الكترونيكي به سطحي از امنيت نياز داريم كه بوجود آورنده اعتماد باشد .

 

 


از اين رو در بيشتر مستندات ،كلمه اعتماد به همراه امنيت طرح مي شود . البته اين نكته حايز اهميت است كه سطحي از امنيت كه بوسيله استفاده از اين ابزارها وروشها درجريان فرايند تجارت الكترونيكي بوجود مي آيد ،از سطح امنيت موجود درتجارت سنتي بسيار بيشتر است .نكته مهم اينكه براي انجام تجارت الكترونيكي ايمن ،بايد اين ابزارها راشناخت وبا بكار گيري آنها به سطح قابل قبول امنيت در اين عرصه دست يافت (سعيد سرمدي 1383).