هدف از این تحقیق بررسی تعاون و خرده فرهنگ با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

6-2خرده فرهنگ دهقانی

7-2نقش تعاونی ها در زمینه کشاورزی در هند

8-2نمونه ای از تعاونی های طایفه ای در اوریسا

9-2تعاوني توليد

10-2پیشینه تحقیقات انجام شده در  داخل کشور

11-2پیشینه تحقیقات انجام شده در  خارج از کشور

منابع

 

 

 

اصولاًدرجوامعی باتنوع فرهنگی فراوان همانندایران،به دلیل متفاوت بودن ویژگیهای فردی وتعاونی ونیزظرفیتهاي محلی ومنطقه ای،میزان پذیرش برنامه های توسعه درمناطق مختلف کشور،متفاوت است. ازاینرو،درنظرگرفتن جوامع دهقانی به عنوان بافتی همگن ویکپارچه ازسوی مصلحان توسعه روستایی،بیهوده است . درتحقیق حاضر، به بررسی رابطه بین عناصرخرده فرهنگ دهقانی،به عنوان یکی اززمینه های متغیردرقبول یاردنگرشها،ارزشهاوهنجارها باپایگاه اقتصادي اجتماعی روستاییان می پردازیم.

 

 

 

نظریه خرده فرهنگ دهقانی توسط راجرز مطرح ودربیشتر مطالعات مربوط به جامعه شناسی روستائی و توسعه مورد استفاده قرارمیگیرد به نظر راجرز درجریان دگرگونی و توسعه روستاها شناخت وآگاهی از خصوصیات فرهنگی دهقانان ازاهمیت فراونی برخوردار است و برنامه های دگرگونی اجتماعی روستاها اگر بر اساس شناخت ارزشها،هنجارها،وجهه نظرهاوانگیزه های دهقانان استوار نباشد شکست خواهد خورد.(حمیدیان،1386،ص3)