هدف از این تحقیق بررسی سرمایه اجتماعی با فرمت docx در قالب 49 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
سرمایه اجتماعی
مقدمه 16
بخش اول: سرمایه اجتماعی:18
2-1 )مفهوم سرمایه اجتماعی19
2- 2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه پیر بوردیو21
2-3- سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمزکلمن23
2-4- سرمایه اجتماعی از دیدگاه رابرت پاتنام25
2-5- سير تحول سرمایه اجتماعی27
2-6- مدل های سرمایه اجتماعی30
2-6-1- مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال30
2-6-2- مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تساي و گوشال (1998)31
2-6-3- مدل سرمایه اجتماعی هدسون (2005)32
2-7- ويژگي هاي کلیدی سرمایه اجتماعی33
2-8-عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي38
2-8-1-اعتماد اجتماعي 38
2-8-2 -انسجام اجتماعی 40
2-8-3 -مشارکت اجتماعی43
2-9-اهميت و مزاياي سرمايه اجتماعي47
2-10- ابعاد سرمایه اجتماعی براساس مدل ناهاپیت و گوشال48
2-10-1- بعد ساختاري49
2-10-1-1- روابط شبکه اي49
2-10-1-2-پیکربندي روابط شبکه اي49
2-10-1-3- سازمان مناسب50
2-10-2- بعد شناختی50
2-10-2-1-زبان و کدهاي مشترك50
2-10-2-2- حکایات مشترك51
2-10-3- بعد  رابطه اي51
2-10-3-1-اعتماد51
2-10-3-2- هنجارها51
2-10-3-3-الزامات و انتظارات52
2-10-3-4- هویت52
2-11- اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث هاي شرکت ها و  عملکرد بازار53
بخش سوم : یشینه تحقیقات انجام شده83
2-3- پیشینه تحقیقات انجام شده84
2-3-1-تحقیات داخلی84
2-3-2-تحقیقات خارجی85

 

 

امروزه، سرعت تغییرات در حوزه های تکنولوژی، فن آوری نرم افزاری و سخت افزاری، دانش بازار و حتی اقتصاد سیاسی کشورها از یک طرف و همچنین ابتکار عمل همراه با سرعت عمل در حوزه های کسب و کار باعث گردیده تا شرکت های کوچک و متوسط با چالش روبرو شوند. صنایع کوچک و متوسط استخوان بندی اقتصاد و صنعت هر کشوری را تشکیل می دهند. 

 

 

در اکثر کشورهای جهان توسعه صنایع کوچک و متوسط جزء سیاست های اصلی و اولویت دار دولت ها به شمار می رود و رویکرد ویژه ای به منظور حمایت از ایجاد، رشد و بقای این گونه واحدها اتخاذ می شود. پنجره واحد بنگاه هاي كوچك و متوسط بعنوان يك پل ارتباطي بين بنگاه ها از يك سو و دستگاه هاي تامين كننده خدمات بنگاه ها از سوي ديگر عمل مي كند (سادات رسول، و طالبی، 1388،ص4). 

 


 

در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی در زمینه ها واشکال گوناگونش به عنوان یکی از کانونی ترین مفاهیم، ظهور و بروز یافته است، هر چند شر و شوق زیادی در بین صاحب نظران و پژوهشگران، مشابه چارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی ایجاد کرد. لیکن نگرش ها، دیدگاهها و انتظارات گوناگونی را نیز دامن زده است (امامقلی ، 1390،ص2)
به طور کلی میزان سرمایه اجتماعی هر گروه یا جامعه ای نشان دهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر است.

 

 


 همچنین وجود میزان قابل قبولی از سرمایه اجتماعی موجب تسهیل کنش های اجتماعی می شود، به طوری که در مواقع بحرانی می توان برای حل مشکلات از سرمایه اجتماعی به عنوان اصلی ترین منبع حل مشکلات و اصلاح فرآیندهای موجود سود برد. از این رو شناسایی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت بسزایی دارد.هر چند بحث صنایع کوچک و متوسط در جهان سابقه زیادی دارد ولی متأسفانه در کشورمان در حوزه های علمی و سیاست گذاری چندان به اهمیت و جایگاه این بخش پرداخته نشده است.