هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر رفتار و تصمیم گیری سرمایه گذاران با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 


فهرست مطالب
عوامل موثر بر رفتار و تصمیم گیری سرمایه گذاران
2-4-4- نظریات تأثیرگذار بر رفتار سرمایه گذاران
2-4-4-1-  عوامل استراتژیک مکمل در بازار مالی
2-4-4-2-  نظریات جمعیتی و مدل های آموزشی
2-4-4-3-  نظریه بازی های هماهنگ
2-4-5- عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری سهام
2-4-5-1- ویژگی های سرمایه گذاران
2-4-5-2- ویژگی های بازار سرمایه
2-4-5-6- بررسی صورت‌هاي مالي اساسي
2-4-5-7- بررسی نسبت‌هاي مالي
2-5- پیشینه تحقیق
2-5-1- پژوهش های انجام شده در ایران
2-5-2- پژوهش های انجام شده در جهان
2-6- مدل مفهومی تحقیق
2-7- جمع بندی


 

 

عوامل استراتژیک مکمل در بازار مالی
اغلب مشاهده می شود که سرمایه گذاری موفق نیازمند آن است که هر سرمایه گذار حدس بزند که بقیه سرمایه گذاران چه خواهند کرد. دانشمندی این نیاز را حدس زدن "قصد انعکاسی" دیگران می نامد. در بسیاری از حالت ها سرمایه گذاران این انگیزه را دارند که انتخاب هایشان را هماهنگ کنند و اقتصاددانان انگیزه ای که استراتژی دیگران را تقلید می کند "مکمل استراتژیک" می خوانند (شمس و عزیزی، 1387).

 

 

2-4-4-2-  نظریات جمعیتی و مدل های آموزشی
مدل های متنوعی ساخته شده اند که نشان می دهند که ارزش سهام در حالیکه سرمایه گذران از یکدیگر تقلید می کنند چگونه به صورت تصاعدی بیش از اندازه مثبت یا منفی می چرخد. در این مدل ها؛ سهامی که توسط عده معدودی از سرمایه گذاران خریده می شود به دیگران نیز جرأت می دهد تا آنها هم بخرند، بخاطر آنکه ارزش واقعی آن سهام وقتی سرمایه گذاران زیادی آن را می خرند بالا نمی رود، بلکه بخاطر اینکه سرمایه گذاران وقتی مشاهده می کنند که دیگران آن را می خرند باور می کنند که ارزش حقیقی آن سهام بالا است. 

 

 

در مدل های جمعیتی فرض می شود، سرمایه گذاران کاملاً منطقی هستند، اما تنها اطلاعات جزئی نسبت به اقتصاد دارند. در این مدل ها، وقتی تعداد اندکی از سرمایه گذران مالك چند نوع از سهام مي شوند، اشتیاق دیگران را نیز به خریدن آن سهام تحریک می کنند. اگر چه این یک تصمیم کاملاً منطقی است، ممکن است به شکل اشتباهی به افزایش زیاد قیمت سهام منجر شود زیرا اولین سرمایه-گذاران ممکن است اشتباه کرده باشند(جين، 2007). 

 

 

 

2-4-4-3-  نظریه بازی های هماهنگ
استفاده از مدل های ریاضی بازخورد مثبتی در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار دارد. بازخورد مثبت اشاره می کند که ممکن است در پاسخ به تغییرات کوچک در پایه های اقتصادی تغییرات شگرفی در ارزش سرمایه ها و سهام ایجاد شود(ادودا و همكاران ، 2012).