هدف از این تحقیق بررسی بودجه با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
بودجه
2-1) مقدمه15
2-2) بودجه:24
2-2-1) تعريف24
2-2-2) اصول بودجه:25
2-3) سير تكامل نظام هاي بودجه ريزي در دنيا:28
2-3-1) بودجه وسيله اي براي كنترل30
2-3-2) بودجه وسيله اي براي بهبود مديريت31
2-3-3) بودجه وسيله اي براي برنامه ريزي اقتصادي و مديريت عملكرد33

 

 


كمبود منابع مالي يك محدوديت عمده در هر سازمان مي باشد. بدون توجه به جايگاه مالي، هيچ سازماني نمي تواند از ايجاد نوعي مصاحبه بين اهدافش دوري كند. اگر گزينه هاي منطقي با آگاهي كامل شكل بگيرند سياست هاي سازمان به اثربخش ترين شكل، تعيين خواهند شد. براي نيل به چنين آگاهي و دانش، بايد اطلاعات كمي و كيفي به طور منظم گردآوري، سازماندهي و تحليل گردد تا پيامدهاي هزينه ها از منابع مالي محدود سازمان مشخص گردد.

 

 


در شرايط كمبود منابع سازمان براي تأمين اهداف و پوشش كليه نيازها و تقاضاها، تصميم گيرندگان سازمان مجبورند بين برنامه هاي گوناگون دست به انتخاب بزنند. يك فرآيند منطقي تصميم گيري براي تأمين مناسب علايق و منافع عمومي تنها از طريق استفاده از ابزار مناسب تصميم گيري دولتي امكان پذير است. در اين ميان عامل مهمي كه در نحوه تصمييم گيري تأثير بسزايي دارد نحوه تصيص منابع و به عبارت بهتر فرآيند بودجه ريزي سازمان است. 

 

 


بودجه واژه اي فرانسوي است به معني کيف يا کيسه چرمي. براي اولين بار اين واژه در انگليس به چيزي اطلاق مي شد که مهر وزارت دارايي در آن نگهداري مي شد. بعدها اين واژه به کيفي که در آن صورت دريافت و پرداخت هاي کشوري را در آن قرار مي دادند گفته شد. اين واژه دوباره به زبان فرانشه برگشت و در کشور  ما به عنوان بودجه معمول است. 

 

 

از لحاظ لغوي اين واژه به معني برنامه يا سند دخل و خرج است که مربوط به خانواده ارگان يا دولت مي باشد. وقتي در مورد دولت به کار برده مي شود معناي آن گسترده تر مي باشد.بودجه شاهرگ حياتي و در واقع مهمترين سندي است كه در سال تهيه مي شود و نشانگر نحوه نگرش دولت به مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است. تهيه و تنظيم بودجه نيز از مهمترين رخدادهاي سالانه دولت به شمار مي آيد.