هدف از این تحقیق بررسی مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل
بخش اول: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1- مبانی نظری در خصوص مدیریت دانش13
2-1-1- مقدمه13
2-1-2- مفهوم مدیریت دانش14
2-1-3- تاریخچه مدیریت دانش15
2-1-4- اصول مدیریت دانش16
2-1-5- تئوری های مدیریت دانش18
2-1-5-1- تئوری مدیریت دانش جامع18
2-1-5-2- تئوری مدیریت دانش تیمی19
2-1-5-3- تئوری مدیرت دانش جامعه گرا21
2-1-6- زیرساختارهای مدیریت دانش22
2-1-6-1- منابع انسانی25
2-1-6-2- فناوری اطلاعات26
2-1-6-3- فرهنگ سازمانی28
2-1-6-4- ساختار سازمانی29
2-1-7- فرایند های مدیریت دانش30
 2-1-8- فرایندهای لازم برای استقرار مدیریت دانش در سازمان31
2-1-8-1- تولید دانش32
2-1-8-2- کسب دانش33
2-1-8-3- ذخیره سازی دانش36
2-1-8-4- تسهیم و توزیع دانش37
2-1-8-5- بکارگیری دانش38
2-1-9- مدل های مدیریت دانش39
2-1-9-1- مدل عمومی دانش در سازمان40
2-1-9-2- مدل هيسيگ41
2-1-9-3- مدل مك الروي42
2-1-9-4- مدل بك من42
2-1-9-5- مدل c743
2-1-9-6- مدل نوناكا و تاكوچي44
بخش دوم: پیشینه تحقیق
2-2- پیشینه تحقیق در سطح بین الملل وایران48
 2-2-1- درسطح ایران49
2-2-2.درسطح بین الملل53

 

 

مدیریت دانش چیست؟از کجا نشات می گیرد؟و چرا مهم است؟بلانت  معتقد است که مدیریت دانش فرایندی است که از طریق آن سازمانها اطلاعات جمع آوری شده خود را به کار می گیرند (بلانت، 2007،5). مالهوترا استدلال می کند برای اینکه به تعریفی از مدیریت دانش دست یابیم باید بدانیم که مدیریت دانش صرفا درباره فناوری نیست ، بلکه در مورد فرایندها،افراد،رفتارها،جریان های کاری و سایر عوامل دیگری است که صرفا بر حسب فناوری اطلاعات تعریف نمی شوند ،درست است که در این خصوص به فناوری اطلاعات نیازمندیم اما نمی توانیم بگوییم که مدیریت دانش را صرفا از طریق اجرای این برنامه ها می توان انجام داد..(  ( هالهوترا،1997  ،118)
   

 

 

2-1-2-مفهوم مدیریت دانش:
مدیریت دانش مفهومی پیچیده و گسترده است و به همین دلیل صاحبنظران مختلف از زوایای گوناگون به آن نگریسته اند.ابتدایی ترین تعریف برای مدیریت دانش عبارت است از :یافتن راهی جهت خلق،شناسایی آشکار،اشتراک و توزیع دانش سازمانی به افراد نیازمند آن.(شفیعا،1386،2)مدیریت دانش به فرایند تسخیر تخصص های جمعی و به کارگیری هوشمندی در سازمان و استفاده از آن برای پرورش نوآوری از طریق یادگیری سازمان مستمر اشاره دارد.(افراز،1384،60)

 

 

 

مدیریت دانش مجموعه ای از فرایند ها است که ناظر بر خلق ،اشاعه و بهره گیری از دانش است این تعریف مستلزم خلق ساختارهای سازمانی حمایتی ،تسهیل روابط اعضا ، استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در شبکه و توزیع دانش است.(فاتح و همکاران،1387،13)دانش عبارت است عملی که متکی بر نوآوری ،تخصص جمعی ،روابط خاص و اتحاد های بین سازمانی است ، دانش عبارت است از فعالیت و رفتار ارزش افزا(ابطحی و صلواتی ،1385،25)