هدف از این تحقیق بررسی تورش های رفتاری و رفتار توده ای با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 فهرست مطالب
تورش های رفتاری و رفتار توده ای
2-2-8- تورش های رفتاری42
2-2-8-1- واکنش کمتر از حد43
2-2-8-2- نماگری یا نماینده بودن43
2-2-8-3- اتکا (‌لنگر اندازی )44
2-2-8-4- ناهماهنگی شناختی45
2-2-8-5- در دسترس بودن46
2-2-8-6- محافظه کاری یا دیرپذیری47
2-2-8-7- توان پنداری47
2-2-8-8- واکنش بیش از حد48
2-2-8-9- خوش بینانه نگری48
2-2-8-10- حسابداری ذهنی49
2-2-8-11- تایید و تصدیق 50
2-2-8-12- ابهام گریزی50
2-2-8-13- داشته بیش نگری51
2-2-8-14- رویدادگرایی 52
2-2-8-15- تازه گرایی (‌توجه به رویدادهای اخیر)52
2-2-8-16- پشیمان گریزی 53
2-2-8-17- دگرگون گریزی 54
2-2-8-18- زیان گریزی54
2-2-9- رفتار توده وار55
2-2-9-1- رفتار توده وار در بازارهاي مالي57
2-2-9-2- طبقه بندي رفتارهاي توده ای58
2-3- مدل مفهومی پژوهش63
2-4- بخش دوم پیشینه تحقیق64
2-3-1- مطالعات انجام شده در داخل کشور64
2-4-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور66

 

 


منظور از تورش، انحراف از تصميم گيري هاي درست و بهينه است .از آنجايي که زمان و منابع شناخت محدود هستند، نمي توانيم داده هايي را که از محيط اخذ مي کنيم به صورت بهينه مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. بنابراين ذهن انسان به طور طبيعي از قواعد «سرانگشتی» استفاده می کند.

 

 


اگر از چنين روش هاي ابتکاري به طور مناسب استفاده شود، مي توانند موثر واقع شوند، در غير اين صورت تورش هاي غير قابل اجتنابي پيش خواهند آمد. به طور کلي ممکن است اشخاص در فرآيند تفکر و تصميم گيري دچار خطا شوند (ریتر  ،2003). منابع تورش در تصمیم گیری عبارتند از: 1-عقلانیت محدود و این که انسان در شناخت دچار تورش می شود. 2-محدودیت زمانی افراد در دوره های کوتاه مدت، باید تصمیم های زیادی اتخاذ کنند، بنابراین وقت کافی برای بررسی وجود ندارد . 3-عوامل احساسی که بر قضاوت انسان ها اثر می گذارد .

 

 


تورش های رفتاری تاثیر گذار بر تصمیم های سرمایه گذاران عقلایی یا به عبارت بهتر سرمایه گذاران نرمال را می توان به دو دسته طبقه بندی نموئد: «تورش های شناختی » و «تورش های احساسی ». تورش های شناختی چون در «دسترس بودن  » از اشتباه در شیوه استدلال سرمایه گذاران نشات می گیرد که با کسب اطلاعات می توان در جهت بهبود تصمیم گیری ها و کاهش خطای آن ها گام برداشت؛ لیکن تورش های احسای همچون زیان گریزی  ریشه در نگرش و احساسات ناگهانی افراد داشته و تصحیح آن ها به آسانی ممکن نمی باشد (‌دی بونت و تالر  ، 1985).