هدف از این تحقیق بررسی شایستگی رهبری با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


 


فهرست مطالب
شایستگی رهبری
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق13
2-1- مقدمه14
2-2- بخش اول: شایستگی رهبری14
2-2-1- تعاریف شایستگی رهبری15
2-2-2- ابعاد شایستگی رهبری18
2-2-2-1- قدرت نفوذ رهبر19
2-2-2-1-1- نفوذ و قدرت19
2-2-2-1-2- تاکتیک‌های نفوذ20
2-2-2-2- تغییر و تحولپذیری21
2-2-2-3- به کارگیری ارزشهای اخلاقی22
2-2-2-3-1- عناصر ارزش اخلاقی23
2-2-2-3-2- معیار ارزش اخلاقی24
2-2-2-4- اهمیت دادن به منابع انسانی24
2-2-2-5- چشماندازسازی توسط مدیران25
2-2-2-5-1- فرایند ایجاد چشم انداز27
2-6- بخش چهارم: پیشینه پژوهش66

 

 

 

فصل دوم این پژوهش به مبانی نظری و معرفی برخی از پژوهش‌هایی اختصاص دارد که قبل از انجام این پژوهش، به بررسی رابطه بین شایستگی های رهبری  روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک صورت گرفته است. این فصل به طور کلی از چهار بخش تشکیل شده است:بخش اول تحت عنوان شایستگی¬های رهبری می‌باشد که شامل: قدرت نفوذ ، تغییر و تحول پذیری، به کارگیری ارزش¬های اخلاقی، اهمیت دادن به منابع انسانی و چشم¬اندازسازی توسط مدیران پرداخته می‌شوند.

 

 

بخش دوم مربوط به تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک کشاورزی می‌باشد.در بخش سوم توضیحاتی در خصوص شیوه‌های تجهیز منابع و تنوع خدمات در بانک کشاورزی ارائه می¬شود و در نهایت در بخش چهارم به معرفی برخی از پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه موضوع  این پژوهش پرداخته خواهد شد.

 


2-2- بخش اول: شایستگی رهبری
همان گونه که مطالعات متعدد در عرصه¬هاي مختلف سازمان و مدیریت نشان می¬دهد، پس از طراحی و معماري راهبردي منابع انسانی در سازمان¬ها، تحصیل اطمینان از وجود مهارتهاي لازم براي اجراي دقیق این چشم انداز راهبردي از اهم امور است و این امر، مستلزم احصاي شایستگی¬هاي مورد نیاز سازمان، کارکنان و مدیران است. اهمیت این موضوع، زمانی مضاعف خواهد بود که به دنبال شناسایی شایستگی¬هاي متولیان منابع انسانی سازمانی و به ویژه مدیران باشیم؛ چرا که کسانی که می¬باید متولی استقرار نظام مدیریت مبتنی بر شایستگی باشند، اولاً خود باید داراي شایستگی¬هاي لازم باشند و ثانیاً وجود شایستگی¬ها در دیگر حوزه-ها، کارکنان و مدیران را رصد کنند.

 

 

 همچنین، با توجه به اینکه در همه حرفه¬ها، استانداردهایی تعریف می¬شود که شرایط ورود به آن حرفه را تعیین و تبحر مورد نیاز را گواهی می¬کند، در دهه اخیر، جنبش خودکنترلی منابع انسانی رشد چشمگیري یافته و باعث تخصص گرایی در مجموعه¬هایي از دانش ها و رفتارهاي مورد انتظار و پیامدهاي ویژه براي کسانی که در حوزه منابع انسانی فعالیت می¬کنند، شده است؛ که می¬توان به این دانش و رفتارهاي مورد انتظار، به مثابه شایستگی¬هایی نگریست که مدیران منابع انسانی براي اجراي بهینه امور به آنها نیازي ضروري دارند.